LP Rental

Categorieën

LP Holding 230 86417

ALGEMENE KOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van LP Holding B.V. en haar dochters LP Presentatie Specialisten en ClearView.

ClearView handelend onder de naam LP AV Verhuur en LP AV Rental & Lease. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 230 86417.

 

Artikel 1: Algemeen:

a. Deze algemene koop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integrerend onderdeel van alle aanbiedingen,

(verkoop - huurovereenkomsten en leveranties, waarbij LP Holding B.V. en/of haar dochters, hieronder nader te noemen "de

vennootschap", partij is.

b. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien de vennootschap deze schriftelijk heeft bevestigd.

c. Een opdrachtgever, die eenmaal onder deze voorwaarden met de vennootschap heeft gehandeld, wordt geacht ook eventuele daarna

door hem mondeling, telegrafisch, per telex of anderszins op te geven onder, stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze

voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanige order schriftelijk is bevestigd.

d. De vennootschap zal bij de uitvoering van alle opdrachten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen

met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen/prijsopgaven:

a. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

b. Indien het aanbod waarin geen termijn aanvaarding werd gesteld wordt aanvaard, heeft de vennootschap het recht het aanbod

onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

c. Prijsopgaven worden geacht verricht te zijn op basis van de geldende prijzen op het tijdstip dat de opdracht wordt aanvaard.

d. Elke overeenkomst wordt door de vennootschap gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van de

opdrachtgever genoegzaam is gebleken; indien de vennootschap zulks wenst, dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te

stellen.

e. De vennootschap behoudt zich het recht te allen tijde een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk te ontbinden, indien van een

genoegzame kredietwaardigheid van de opdrachtgever niet is gebleken.

f. De vennootschap is gerechtigd om opdrachten die het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen binnen 14 dagen na

opdrachtdatum te weigeren.

 

Artikel 3: Prijzen:

a. De prijzen van de vennootschap zijn netto, zonder aftrek of korting en exclusief omzetbelasting of andere heffingen, tenzij anders

overeengekomen en schriftelijk bevestigd door de vennootschap.

b. De vennootschap heeft te allen tijde, ook na de orderbevestiging, het recht de opgegeven prijzen te wijzigen, teneinde

kostenstijgingen, waaronder begrepen kosten van grondstoffen en materialen, verpakkingen, half - fabrikaten, lonen, vrachten,

belastingen, valutakoersen en/of ander factoren, die de prijs van de zaken mede bepalen, door te berekenen. Een dergelijke

prijsaanpassing geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, voor zover zulks niet uitdrukkelijk bij deze

voorwaarden is bepaald of niet uitdrukkelijk door de vennootschap schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd.

 

Artikel 4: Levering:

a. Elke opgave van levertijden door de vennootschap is vrijblijvend en is slechts bedoeld als bij benadering te zijn opgegeven. De

vennootschap zal zoveel mogelijk de opgegeven levertijd aanhouden. Indien levering door de vennootschap niet op de aangegeven

datum plaats vindt, ontslaat dat de opdrachtgever niet van diens verplichtingen, zoals afname van de gestelde zaken en betaling van

de koopprijs.

b. De leveringstermijn loopt vanaf de datum van bevestiging van de opdracht door de vennootschap.

c. Indien de opgegeven leveringstermijn door de vennootschap met minder dan 6 weken wordt overschreden, zal opdrachtgever niet het

recht hebben de overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk te (doen) ontbinden of enig recht op schadevergoeding kunnen

pretenderen. Na schriftelijk protest en ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de opdrachtgever, waarin de opdrachtgever

alsnog een redelijke termijn aan de vennootschap geeft om te leveren, zal opdrachtgever, wanneer de laatstelijk overeengekomen

leveringsdatum met meer dan 6 weken is overschreden, het recht hebben de overeenkomst te ontbinden.

d. De vennootschap is gerechtigd een opdracht geheel of in gedeelten uit te voeren, zulks naar eigen keuze en inzicht en daarvan

betaling te verlangen, onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden. Dergelijke deelleveranties worden geacht te zijn

gebaseerd op afzonderlijke overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

e. De prijzen van de vennootschap zijn berekend af fabriek/opslagplaats/distributiecentrum. De daaraan verbonden vracht en/of

orderkosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever. Indien orders een bepaalde factuurbedrag overschrijden kan de

vennootschap beslissen dat levering franco bestemming zal geschieden. Deze beslissing van de vennootschap is slechts dan geldig

indien uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd.

f. Het risico met betrekking tot de geleverde zaken is in alle gevallen voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment dat de

zaken het bedrijf/de opslagplaats van de vennootschap hebben verlaten, ook al geschiedt levering franco bestemming.

g. De vennootschap kan bij wijze van tegemoetkoming en/of service het transportrisico van de zaken verzekeren, zulks onverminderd het

overigens in deze voorwaarden bepaalde. In een dergelijk geval zal enige aansprakelijkheid van de vennootschap jegens de

opdrachtgever met betrekking tot transportschade in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat de assuradeuren aan de vennootschap

hebben uitgekeerd. De opdrachtgever is gehouden, wil zij eventueel trachten onder de door de vennootschap aangegane verzekering

te claimen, de transportschade bij aangetekend schrijven bericht van ontvangst, binnen 48 uur na ontvangst der zaken aan de

vennootschap te melden, waarbij tevens een "rapport van onregelmatigheid" of een (ander) wettelijk bewijsstuk moet worden overlegd.

h. Facturen van zaken, waarover met betrekking tot transportschade of anderszins enig geschil bestaat, dienen desalniettemin met

inbegrip van bijkomende kosten zoals opslag-, overslag-, vracht-, verblijf- en rentekosten overeenkomstig het overigens in deze

voorwaarden bepaalde, terstond en voor de beslechting van het geschil te worden voldaan.

i. Indien de vennootschap is overeengekomen met de opdrachtgever dat de zaken aan bedrijf/magazijn van de vennootschap door de

opdrachtgever worden afgehaald, worden die zaken geacht, zodra de opdrachtgever is meegedeeld dat de zaken vanaf een bepaalde

datum voor aflevering gereed staan, op die datum feitelijk te zijn afgeleverd en is de opdrachtgever vanaf die datum en dat tijdstip

betalingsplichtig. Vanaf dat tijdstip staan de zaken voor de rekening en risico van de opdrachtgever in het bedrijf/magazijn van de vennootschap. Indien binnen twee weken na de betreffende kennisgeving de zaken niet zijn afgehaald is opdrachtgever van rechtswege in

verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is en is de vennootschap gerechtigd bewaarloon te berekenen, conform het ter plaatse

geldende tarief en onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde.

vennootschap. Indien binnen twee weken na de betreffende kennisgeving de zaken niet zijn afgehaald is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is en is de vennootschap gerechtigd bewaarloon te berekenen, conform het ter plaatse
geldende tarief en onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde.
Artikel 5: Betaling:
a. Alle betalingen dienen binnen de specifiek overeengekomen termijn doch uiterlijk binnen 21 dagen door de vennootschap te zijn
ontvangen, ongeacht of de opdracht slechts voor een gedeelte is uitgevoerd. Bij betaling binnen 8 dagen kan een betalingskorting,
uitsluitend indien vermeld op de factuur, worden verrekend.
b. De vennootschap is gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het totale orderbedrag te
vorderen, ongeacht of de opdracht slechts voor een gedeelte is uitgevoerd.
c. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting en/of afroep- c.q. afnameverplichting heeft
voldaan of enige andere bepaling van deze voorwaarden niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens zaken beslag wordt gelegd,
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, diens faillissement aanvraagt, of door derden wordt aangevraagd, wordt hij zonder dat
in gebreke stelling vereist is geacht in verzuim te zijn, zal melding aan de kredietverzekering dienen plaats te vinden en is het totale
orderbedrag jegens de vennootschap zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerdere (termijn) afspraken met betrekking tot
de betaling - terstond opeisbaar met inbegrip van verhoging voor interest op basis van het op dat moment geldende promesse -
disconto + 3%, met een minimum van 8%, zulks te berekenen over het totale bruto orderbedrag tot aan het tijdstip van de voldoening,
onverminderd het recht van de vennootschap de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst
met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks naar keuze van de vennootschap, terstond te ontbinden zonder gehoudenheid tot
schadevergoeding jegens de opdrachtgever. De vennootschap is alsdan gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst, deze zaken tot
zich te nemen en te houden met het recht van eigenmachtige verkoop, strekkende alsdan deze zaken tot verhaal van de vorderingen,
schade en kosten van de vennootschap, onverminderd het recht op vergoeding van schade en kosten, waardevermindering
inbegrepen, voor het overige en/of anderszins. Alle schaden en buitengerechtelijke kosten, ook die welke onder verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever aan de vennootschap zijn veroorzaakt, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand van de
vennootschap, welke kosten in elk geval 15% van de totale bruto orderwaarde en ten minste f 500,-- bedragen, zijn terstond zonder
sommatie of ingebrekestelling opeisbaar.
d. Elk van of namens de opdrachtgever ontvangen bedrag kan door de vennootschap worden verrekend met nog openstaande facturen.
e. De vennootschap heeft het recht om met de uitvoering van een nieuwe order te wachten tot alle eerder uitgevoerde orders volledig zijn
betaald.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud:
a. Indien zaken zijn ingeleverd alvorens de desbetreffende factuur of andere facturen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan -
eventueel verhoogd met kosten en/of schaden - blijven deze zaken in eigendom van de vennootschap tot het tijdstip van volledige
betaling. Zolang de betaling der zaken niet volledig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet gerechtigd deze zaken te
vervreemden of te bezwaren.
b. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het daartoe bevoegde orgaan van de
vennootschap, zijn rechten voortvloeiende uit met de vennootschap gesloten overeenkomsten hetzij om niet, hetzij onder bezwarende
titel aan derden over te dragen.
c. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 g van deze voorwaarden is de opdrachtgever verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de
geleverde zaken tegen brand, diefstal, aanspraken, van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren.
De opdrachtgever wordt geacht zijn rechten, voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst tot het tijdstip van volledige betaling
van de zaken aan de vennootschap te hebben gecedeerd. Op de eerste aanmaning toont de opdrachtgever aan de vennootschap de
desbetreffende polis en premiekwitanties.
d. De opdrachtgever verplicht zich de vennootschap onmiddellijk in kennis te stellen in geval reeds geleverde doch niet (volledig)
betaalde zaken onder beslag komen, opdrachtgever overweegt (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aan te vragen of
zijn faillissement wordt aangevraagd door derden. De vennootschap behoudt zich het recht voor geleverde, maar nog niet (volledig)
betaalde zaken terug te halen bij de opdrachtgever en de opdrachtgever verleent de vennootschap hierbij uitdrukkelijk volmacht om
daartoe bedrijfsruimte en opslagruimtes van de opdrachtgever te betreden.
Artikel 7: Garantie:
a. De opdrachtgever dient bij ontvangst van de zaken te controleren of de leverantie met zijn bestelling en bij de zending gevoegde
paklijst overeenstemt.
b. Reclames over verkeerde uitvoering van orders dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken in ons bezit te zijn door
middel van een volledig ingevulde retour-adviesbrief volgens een bij de vennootschap verkrijgbaar model onder gelijktijdige franco
retourzending van de desbetreffende zaken.
c. Op de door de vennootschap geleverde zaken wordt uitsluitend die garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant of
leverancier aan de vennootschap wordt verleend en jegens haar wordt nagekomen.
d. Indien met betrekking tot de garantie geschil bestaat, dienen de openstaande facturen desalniettemin met inbegrip van bijkomende
kosten, zoals opslag-, overslag-, vracht-, verblijf-, en rentekosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, terstond worden voldaan.
Betaling kan niet worden uitgesteld tot na beslechting van het geschil. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantie
door de fabrikant en ten hoogste tot het bedrag, dat door de fabrikant aan de vennootschap is vergoed. Artikelen, die niet meer
voorkomen op onze lopende prijscouranten worden gecrediteerd tegen een redelijke waarde. Voor schade, welke voortvloeit uit het
gebruik van de door de vennootschap geleverde zaken, hoe en door welke gebeurtenis ook ontstaan, is de vennootschap niet
aansprakelijk.
e. Onverminderd het bepaalde onder paragraaf c van dit artikel worden geleverde zaken gedurende een periode van zes maanden, te
rekenen vanaf het tijdstip van levering, op fabrieksfouten aan de opdrachtgever gegarandeerd, mits deze binnen acht dagen na het
constateren van het euvel middels aangetekend schrijven heeft gereclameerd en de vennootschap in de gelegenheid heeft gesteld
binnen dezelfde termijn het euvel te inspecteren. Zaken, waarop aanspraak op garantie wordt gemaakt, dienen franco en deugdelijk
verpakt aan de vennootschap te worden aangeboden.
f. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de zaken ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, zich niet meer onder
de opdrachtgever bevinden en/of indien deze niet meer in staat van nieuw verkeren, zulks uitsluitend ter beoordeling van de
g.df

 

Artikel 5: Betaling:

a. Alle betalingen dienen binnen de specifiek overeengekomen termijn doch uiterlijk binnen 21 dagen door de vennootschap te zijn

ontvangen, ongeacht of de opdracht slechts voor een gedeelte is uitgevoerd. Bij betaling binnen 8 dagen kan een betalingskorting,

uitsluitend indien vermeld op de factuur, worden verrekend.

b. De vennootschap is gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het totale orderbedrag te

vorderen, ongeacht of de opdracht slechts voor een gedeelte is uitgevoerd.

c. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting en/of afroep- c.q. afnameverplichting heeft

voldaan of enige andere bepaling van deze voorwaarden niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens zaken beslag wordt gelegd,

(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, diens faillissement aanvraagt, of door derden wordt aangevraagd, wordt hij zonder dat

in gebreke stelling vereist is geacht in verzuim te zijn, zal melding aan de kredietverzekering dienen plaats te vinden en is het totale

orderbedrag jegens de vennootschap zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerdere (termijn) afspraken met betrekking tot

de betaling - terstond opeisbaar met inbegrip van verhoging voor interest op basis van het op dat moment geldende promesse -

disconto + 3%, met een minimum van 8%, zulks te berekenen over het totale bruto orderbedrag tot aan het tijdstip van de voldoening,

onverminderd het recht van de vennootschap de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst

met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks naar keuze van de vennootschap, terstond te ontbinden zonder gehoudenheid tot

schadevergoeding jegens de opdrachtgever. De vennootschap is alsdan gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst, deze zaken tot

zich te nemen en te houden met het recht van eigenmachtige verkoop, strekkende alsdan deze zaken tot verhaal van de vorderingen,

schade en kosten van de vennootschap, onverminderd het recht op vergoeding van schade en kosten, waardevermindering

inbegrepen, voor het overige en/of anderszins. Alle schaden en buitengerechtelijke kosten, ook die welke onder verantwoordelijkheid

van de opdrachtgever aan de vennootschap zijn veroorzaakt, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand van de

vennootschap, welke kosten in elk geval 15% van de totale bruto orderwaarde en ten minste f 500,-- bedragen, zijn terstond zonder

sommatie of ingebrekestelling opeisbaar.

d. Elk van of namens de opdrachtgever ontvangen bedrag kan door de vennootschap worden verrekend met nog openstaande facturen.

e. De vennootschap heeft het recht om met de uitvoering van een nieuwe order te wachten tot alle eerder uitgevoerde orders volledig zijn

betaald.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud:

a. Indien zaken zijn ingeleverd alvorens de desbetreffende factuur of andere facturen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan -

eventueel verhoogd met kosten en/of schaden - blijven deze zaken in eigendom van de vennootschap tot het tijdstip van volledige

betaling. Zolang de betaling der zaken niet volledig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet gerechtigd deze zaken te

vervreemden of te bezwaren.

b. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het daartoe bevoegde orgaan van de

vennootschap, zijn rechten voortvloeiende uit met de vennootschap gesloten overeenkomsten hetzij om niet, hetzij onder bezwarende

titel aan derden over te dragen.

c. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 g van deze voorwaarden is de opdrachtgever verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de

geleverde zaken tegen brand, diefstal, aanspraken, van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren.

De opdrachtgever wordt geacht zijn rechten, voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst tot het tijdstip van volledige betaling

van de zaken aan de vennootschap te hebben gecedeerd. Op de eerste aanmaning toont de opdrachtgever aan de vennootschap de

desbetreffende polis en premiekwitanties.

d. De opdrachtgever verplicht zich de vennootschap onmiddellijk in kennis te stellen in geval reeds geleverde doch niet (volledig)

betaalde zaken onder beslag komen, opdrachtgever overweegt (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aan te vragen of

zijn faillissement wordt aangevraagd door derden. De vennootschap behoudt zich het recht voor geleverde, maar nog niet (volledig)

betaalde zaken terug te halen bij de opdrachtgever en de opdrachtgever verleent de vennootschap hierbij uitdrukkelijk volmacht om

daartoe bedrijfsruimte en opslagruimtes van de opdrachtgever te betreden.

 

Artikel 7: Garantie:

a. De opdrachtgever dient bij ontvangst van de zaken te controleren of de leverantie met zijn bestelling en bij de zending gevoegde

paklijst overeenstemt.

b. Reclames over verkeerde uitvoering van orders dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken in ons bezit te zijn door

middel van een volledig ingevulde retour-adviesbrief volgens een bij de vennootschap verkrijgbaar model onder gelijktijdige franco

retourzending van de desbetreffende zaken.

c. Op de door de vennootschap geleverde zaken wordt uitsluitend die garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant of

leverancier aan de vennootschap wordt verleend en jegens haar wordt nagekomen.

d. Indien met betrekking tot de garantie geschil bestaat, dienen de openstaande facturen desalniettemin met inbegrip van bijkomende

kosten, zoals opslag-, overslag-, vracht-, verblijf-, en rentekosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, terstond worden voldaan.

Betaling kan niet worden uitgesteld tot na beslechting van het geschil. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantie

door de fabrikant en ten hoogste tot het bedrag, dat door de fabrikant aan de vennootschap is vergoed. Artikelen, die niet meer

voorkomen op onze lopende prijscouranten worden gecrediteerd tegen een redelijke waarde. Voor schade, welke voortvloeit uit het

gebruik van de door de vennootschap geleverde zaken, hoe en door welke gebeurtenis ook ontstaan, is de vennootschap niet

aansprakelijk.

e. Onverminderd het bepaalde onder paragraaf c van dit artikel worden geleverde zaken gedurende een periode van zes maanden, te

rekenen vanaf het tijdstip van levering, op fabrieksfouten aan de opdrachtgever gegarandeerd, mits deze binnen acht dagen na het

constateren van het euvel middels aangetekend schrijven heeft gereclameerd en de vennootschap in de gelegenheid heeft gesteld

binnen dezelfde termijn het euvel te inspecteren. Zaken, waarop aanspraak op garantie wordt gemaakt, dienen franco en deugdelijk

verpakt aan de vennootschap te worden aangeboden.

f. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de zaken ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, zich niet meer onder

de opdrachtgever bevinden en/of indien deze niet meer in staat van nieuw verkeren, zulks uitsluitend ter beoordeling van de

g.vennootschap. Bijgeleverde accessoires, instructieboek en originele verpakking dienen in staat van nieuw bij de retour gezonden

apparatuur te worden geretourneerd, bij gebreke waarvan elke aanspraak op garantie vervalt.

h. Elke aansprakelijkheid van de vennootschap voor aanspraken van derden, niet zijnde de opdrachtgever zelf, wordt uitgesloten.

Opdrachtgever vrijwaart de vennootschap ter zake van deze aanspraken.

i. Aan door onze verstrekte adviezen kunnen geen rechten worden ontleend en de vennootschap is niet aansprakelijk voor de gevolgen

van onjuiste gegevens en adviezen van haar personeel of van adviezen voorkomende in brochures, folders en nader

reclamemateriaal.

j. Indien de opdrachtgever enige verplichting, voortvloeiende uit deze voorwaarden niet nakomt, vervalt iedere aanspraak op garantie.

 

Artikel 8: Overmacht:

a. Indien de vennootschap door overmacht wordt gehinderd in de uitvoering van de order is zij gerechtigd de levering op te schorten tot

de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige

schadevergoeding gehouden te zijn.

b. De navolgende omstandigheden zullen tussen de vennootschap en de opdrachtgever als (gelijk aan) overmacht worden beschouwd:

ziekte van personeel, bedrijfsstoornis, niet of ondeugdelijke levering door derden om welke reden dan ook, transportmoeilijkheden,

oproer, staking, uitsluiting, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, uitvoerverboden, contingenterings- en/of andere

van directe invloed zijnde overheidsmaatregelen, energiegebrek,diefstal uit opslag of bedrijfsruimtes al dan niet met braak, waaronder

begrepen ontvreeemding en/of beschadiging en/of verlies bij en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden, alsmede iedere

andere omstandigheid van welke aard dan ook, waaronder de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de

nakoming van de overeenkomst door de vennootschap in redelijkheid niet (meer) kan worden verlangd.

 

Artikel 9: Merk en kwaliteit:

Indien door de vennootschap zaken onder speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk, in het bijzonder het merk "LP", door aanduiding op

factuur en/of zaken aan de opdrachtgever worden geleverd en/of gefactureerd, is opdrachtgever gehouden op straffe van het verbeuren van

een direct opeisbare boete van tenminste f 10.000,-- per overtreding c.q. gebeurtenis deze zaken niet anders dan onder de door onze

vennootschap vastgestelde aanduiding aan derden aan te bieden, alsmede in geval van wederverkopers en/of rechtsopvolging, hoe ook

genaamd, deze op hem rustende sanctie aan derden op te leggen, zoals hij ook derden op bovengemelde wijze zal verplichten deze

verplichting aan diens wederverkopers en/of rechtsopvolgers, hoe ook genaamd, op te leggen.

Eenzelfde boete per overtreding c.q. gebeurtenis verbeurt de opdrachtgever indien hij en/of zijn wederverkopers en/of rechtsopvolger, hoe

ook genaamd, in strijd met de werkelijkheid zaken aanbiedt onder de door de vennootschap gevoerde speciale kwaliteitsaanduiding en/of

merk, in het bijzonder onder het merk "LP", onverminderd het bepaalde in artikel 5.

 

Artikel 10:

a. De vennootschap is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect verband houdende met door de

vennootschap geleverde zaken en/of vennootschap verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

b. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde is aansprakelijkheid van de vennootschap uit welken hoofde dan ook te

allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekkinghebbende op het geleverde goed of de uitgevoerde werkzaamheden ter zake

waarvan aansprakelijkheid wordt gesteld.

 

Artikel 11:

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of van voorwaarden in prijscourant, catalogi, circulaires en ander (reclame) materiaal

binden de vennootschap slechts na voorafgaande schriftelijke bevestiging van de vennootschap.

 

Artikel 12:

a. De vennootschap behoudt zich het recht voor uitsluitend aan die detaillisten te leveren die voldoen aan door de vennootschap objectief

vastgestelde kwaliteitscriteria met betrekking tot serviceverlening en informatievoorziening en voorlichting aan de consumenten bij de

verkoop van zaken die van de vennootschap afkomstig zijn, alsmede met betrekking tot de inrichting van de verkooppunten.

b. Alle leveringen aan detaillisten geschieden onder de voorwaarde, dat deze de zaken uitsluitend aan consumenten zullen verkopen en

leveren.

c. Bij wijze van uitzondering is het de detaillist toegestaan artikelen van de vennootschap afkomstig aan een andere detaillist te leveren,

doch uitsluitend indien laatstbedoelde detaillist door de vennootschap als zodanig erkend is, het slechts de levering van een of enkele

exemplaren van het desbetreffende artikel geldt en de levering uitsluitend ten doel heeft de betrokken detaillist behulpzaam te zijn.

d. Detaillisten zijn gehouden een - al naar gelang van de aard en omvang van hun bedrijf - representatief assortiment van bij

vennootschap verkrijgbare apparatuur in hun winkel en etalages in voorraad te houden.

e. Voor zover aan groothandels wordt geleverd kunnen deze verplicht worden dezelfde beperkingen als in dit artikel ten aanzien van

detaillisten zijn gesteld, aan hun afnemers op te leggen.

f. De in dit artikel bepaalde beperkingen zijn uitsluitend van toepassing op de handel in Nederland.

 

Artikel 13:

a. De afnemer, die zijn verkoopprijzen in advertenties, door aankondigingen in winkels of etalages of op andere wijze bekend maakt,

dient deze verkoopprijzen in een enkel geldbedrag te vermelden; het maken van prijsvergelijkingen, het aanbieden van kortingen en

dergelijke is daarbij niet geoorloofd.

b. Indien prijzen door de afnemer worden gepubliceerd, dienen artikelen van de vennootschap steeds afzonderlijk te worden geprijsd en

dient ook elk artikel afzonderlijk voor iedere consument tegen de aldus gepubliceerde prijs verkrijgbaar te zijn.

c. Het bovenstaande lijdt slechts uitzondering voor van bovenstaande condities afwijkende aanbiedingen, waarvoor de vennootschap aan

de detailhandel in zijn geheel voorafgaande toestemming heeft verleend.

d. De in dit artikel bepaalde beperkingen zijn uitsluitend van toepassing op de handel in Nederland.

e. De afnemer die huur- dan wel verhuuropdrachten geeft is gehouden aan de bijlage algemene huur- en verhuurvoorwaarden

 

Artikel 14:

Indien een opdrachtgever een of meer der in de artikelen 12 en 13 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen niet of niet naar

behoren nakomt is de vennootschap gerechtigd voor de betrokken opdrachtgever ten tijde van de overtreding geldende korting en

eventuele andere voordelen te verlagen, respectievelijk in te trekken dan wel de betrokken opdrachtgever van verdere levering van artikelen

van de vennootschap uit te sluiten.

 

Artikel 15:

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden is de vennootschap gerechtigd te allen tijde en zonder voorafgaande

kennisgeving verkoopprijzen, kortingen en andere verkoopvoorwaarden te wijzigen indien de levering van de zaken langer dan drie

maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 16:

Voor zover enig beding in deze voorwaarden ofwel overigens in overeenkomsten met de opdrachtgever door de rechter voor nietig,

vernietigbaar of onverbindend wordt gehouden, tast dit vernietigbaar het overige deel van de voorwaarden van de overeenkomst niet aan.

 

Artikel 17: Geschillen:

a. Alle geschillen tussen de vennootschap en de opdrachtgever, waaronder begrepen de incasso van vorderingen, zullen bij uitsluiting

worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, voor over enige wet- of verdragtekst deze forumkeuze niet uitsluit.

b. Partijen, van welke nationaliteit ook, verklaren ongeacht de plaats van levering van enig goed, het Nederlands recht toepasselijk onder

uitsluiting van het Weens Koopverdrag, voor zover enige wet- of verdragtekst deze rechtskeuze niet uitsluit.

Wijzigingen en tekst en zet- en drukfouten voorbehouden.


HomeHome

Bekijken  

Uw winkelwagen bevat geen producten.

Nieuwe producten

Op dit moment zijn er geen nieuwe producten

Aanbiedingen

Er zijn op dit moment geen aanbiedingen

LP Presentatie Specialisten BV